Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi SPM™ mittaria käyttäen

Sensory Processing Measure (SPM-P™ ja SPM™) on 2-5 ja 5-12 vuotiaiden lasten aistitiedon käsittelyn arviointiin kehitettyjä normitettuja mittareita. Vanhemmat ja koulun /päiväkodin opettaja vastaavat kumpikin omien kyselylomakkeiden väittämiin.  Kyselylomakkeet antavat tietoa lapsen aistisäätelystä ja siitä, kuinka se mahdollisesti vaikuttaa lapsen motorisen toiminnan suunnitteluun ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toimimiseen.Aistijärjestelmäalueiden kysymykset on koottu omiksi ryhmiksi, jolloin tarkasteluun nousee: visuaalinen, auditiivinen, tunto, kehotietoisuus, tasapaino ja liikkuminen (proprioseptiivinen ja vestibulaarinen aistijärjestelmä). Muutamat kysymykset käsittelevät myös makua ja hajua. Integratiiviset toiminnat puolestaan ovat praksia (toiminnan ideointi ja suunnittelu) ja osallistuminen (vuorovaikutuksessa toimiminen).  SPM:n vahvuutena voidaan luotettavan normituksen lisäksi pitää myös sitä, että kaikkea ei summata yhteen, vaan arvioitavia alueita tarkastelleen erillisinä, ja siltä pohjalta ongelman vaikutusta lapsen suoriutumis- ja osallistumistaitoihin.Kysymyksiin / väittämiin vastaaminen vie n. 20 minuuttia ja tulosten pisteytys reilut 10 minuuttia.Testin kehittäjät ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota myös siihen, johtuuko jonkun aistijärjestelmän alueen heikko tulos yli- tai alireagoinnista tai mahdollisesta aistihakuisuudesta. Tällainen tarkastelu auttaa ymmärtämään lapsen poikkeavaa reagointia aistiärsykkeeseen, ja antaa suuntaa sekä keinoja käyttäytymisen ja toiminnan hallinnan ohjaukseen.
Kun tulostus on tehty, voidaan normipistein verrata myös kodin ja koulun / päiväkodin tulosten yhtäpitävyyttä tai mahdollista merkittävää eroavuutta. Mikäli lapsen ongelmat korostuvat vain jommassa kummassa ympäristössä, antaa tulos lisää työvälineitä ongelman pohdintaan ja ratkaisuun.SPM:n alustavan käännöksen suoritti Sity:n jäsenistä koottu ryhmä. Käännöksen tarkistus, korjaus, takaisinkäännös ja sitä seuraava uudelleen korjaus sekä kyselykaavakkeiden käytön pilotointi tapahtui alkuperäisen kustantajan WPS:n valitseman Eurooppalaisen kustantajan Hogrefe Psykologiförlaget AB toimesta yhteistyössä Sity:n kanssa.Testin kehittäjät toivovat, että testin käyttäjällä erityisesti tulosten tulkinnan tekijällä olisi SI-koulutus, koska taustateoriana on sensorisen integraation teoria. Sity ry vastaa tähän haasteeseen järjestämällä SPM™-koulutuksia, joiden tavoitteena on SPM™:n käytön luotettavuuden vahvistaminen.SPM™ -testimateriaali hankitaan suoraan kustantajalta:Hogrefe Psykologien kustannus, myynti@hogrefe.fi, puh. 09 612 6060Takaisin