Sensorisen Integraation teorian ja terapian koulutus

Sensorisen Integraation teoria ja terapia -opinnot uudistuvat

Suomen SI-koulutuksella on pitkät ja kansainvälisesti arvostetut perinteet. Terapeuttikoulutus sisältää laajat teoriaopinnot sekä käytännön harjoittelua. Lisäksi Sity ry on organisoinut erillistä SIPT-arviointikoulutusta. Tulevaisuudessa SI-koulutus tulee koostumaan moduuleista, jotta koulutukseen osallistuminen oman työn ohessa olisi opiskelijalle entistä helpompaa. Tavoitteena on myös tuoda johdantotason SI-tieto helpommin ja useammalle saavutettavaksi. 

SI-koulutuksen rakenne tulevaisuudessa

Johdantotaso A: Sensorisen integraation perusteet – johdanto
B: Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky
SI-terapeuttitaso C: SI-terapeutti
Erikoistumistaso D: Syventävät sensorisen integraation jatko-opinnot

A-osa on tarkoitettu terapeuteille, kasvatusalan ammattilaisille, vanhemmille ja moniammatillisesti kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kyseessä on 1op kokonaisuus, joka koostuu ennakkotehtävästä ja kahdesta lähiopetuspäivästä. Tavoitteena on järjestää useampia koulutuksia vuosittain eri puolilla Suomea. Koulutukset toteutuvat tällä hetkellä yhteistyössä Oulun AMK:n, Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston, Savonia AMK:n, Metropolia AMK:n sekä Turun AMK:n kanssa. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot kunkin oppilaitoksen kotisivuilla.

B-osa on tarkoitettu toiminta- ja fysioterapeuteille. Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 25 terapeuttia, joilla on A-osa suoritettuna. Kyseessä on 5op kokonaisuus, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta. Sisältöalueina: sensorisen integraation häiriöt (mm. aistisäätely ja SI-pohjaiset motoriset haasteet) osana lapsen toimintakykyä, neuroanatomian ja fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn, strukturoitujen havainnointimenetelmien käyttö sensomotoristen perusvalmiuksien arvioinnissa ja yhteys aistitiedon käsittelyyn, sekä osallistumisen ja suoritusten tasolla aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen arkeen (oppiminen, liikkuminen, itsestä huolehtiminen, ikäodotuksen mukaiset toiminnot, vuorovaikutus ja leikki). Koulutuksia toteutuu tällä hetkellä samoissa yhteistyöoppilaitoksissa kuin A-osia. B-osaan tulee hakeutua viiden vuoden sisällä A-osan suorittamisesta, sillä A- ja B-osa muodostavat yhdessä johdantotason kokonaisuuden. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot kunkin oppilaitoksen kotisivuilla.

C-osa pohjautuu johdantotason tietoon. Terapeuttikoulutus on tarkoitettu toiminta- ja fysioterapeuteille. Koulutukseen on haku, jossa valitaan 22 terapeuttia. Haun kriteereinä mm. 4 vuoden työkokemus lasten ja nuorten terapiasta, sekä osoitus johdantotason tiedon hallinnasta. Valinnassa huomioidaan koulutukseen valittavien terapeuttien alueellinen jakauma ja toimialajakauma (neurologia, psykiatria, kehitysvamma-, julkis-, yksityis- ja kolmassektori). Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä ja itsenäisestä opiskelusta sekä käytännön harjoittelusta. Tavoitteena on järjestää ensimmäinen koulutus vuonna 2020.

D-osa on tarkoitettu SI-terapeuteille, jotka haluavat syventyä SI-teoriatietoon omalla osaamisalueellaan, kehittää omaa osaamistaan sekä tuottaa tutkimustietoa SI-terapiasta.

Moduuleissa tulee edetä järjestyksessä.

Sity ry suunnittelee koulutussisällöt, ja toteuttaa koulutukset yhteistyössä eri paikkakuntien ammattikorkeakoulujen tai muiden oppilaitosten kanssa. Tulevista koulutuksista tiedotetaan Sityn kotisivuilla. Ilmoittautumiset sekä koulutuksen käytännönjärjestelyihin liityvät kyselyt tulee osoittaa opinnot järjestävälle yhteistyöoppilaitokselle.

Yleiset kysymykset koulutusuudistukseen liittyen voi osoittaa sähköpostitse osoitteeseen SI.koulutuskyselyt<@>gmail.com

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Tiedotamme muutoksista kotisivuilla.