Sensorisen integraation käsite kuntoutuksessa

 

Ayres Sensory Integration ® on suojattu rekisteröity tuotemerkki.

Kuntoutuksessa termi Sensorinen Integraatio viittaa aina tohtori A. Jean  Ayresin työhön pohjautuvaan teoriaan.

Käytännön toimintaterapian kielessä termin tarkoitus riippuu usein sen käyttöyhteydestä. Sillä voidaan viitata: sensorisen Integraatioin teoriaan,sensorisen integraation testaukseen perustuvaan terapiadiagnoosiin, lapsen normaaliin kehitykseen sensorisen integraation viitekehyksestä,  kuntoutukselliseen lähestymistapaan ASI®-terapiaan (Ayresin sensorisen integraation terapiamenetelmään).

Kun kuntoutuksessa viitataan/puhutaan sensorisen integraation käsitteestä, sillä ei koskaan tarkoiteta samaa kuin neurobiologiassa, jossa käsite viittaa solutason toimintaan.

Sekaannusten välttämiseksi, tutkimustyön helpottamiseksi sekä yhteistyön parantamiseksi terveydenhuollon eri ammattikuntien välillä  Sensorisen integraation käsitteistöä on yhdenmukaistettu  ja selkeytetty lähinnä Yhdysvalloissa. Käsitteiden määrittely ja termien yhdenmukaistaminen ovat osa laajempaa amerikkalaista toimintaterapian tieteeseen liittyvää prosessia.

Kansainvälisessä toimintaterapian teoriaa ja käytäntöä käsittelevässä kirjallisuudessa  sensorisen  integraation  termi on vakiintunut ja sitä käytetään laajasti. Erityisesti aistisäätelyongelmiin, niiden tutkimukseen ja diagnostiikkaan paneutunut työryhmä (Miller et al.) on luokitellut  sensorisen integraation ongelmia  oireiden mukaisesti ja käyttää sensorisen integraation häiriöstä  ”Sensory  Prosessing Disorder” SPD- käsitettä (aistitiedon käsittelyn ongelma).Osa toimintaterapian tutkimuksista on tehty em. käsitettä käyttäen.

Sensorisen integraation käsitteestä ja terapiatutkimuksista löytyy lisätietoa mm yhteydestä: www.siglobalnetwork.org

 

LÄHDE: Miller, L.J., Coll, J.R., Schoen, S.A.  Randomized controlled pilot study of the effectiveness of occupational therapy for children with sensory modulation disorder. Am J of Occup Ther 2007; 61:228-238