Hur kommer barnet vidare till en bedömning?

Barnet remitteras till ergo- och fysioterapin från rådgivning, skolläkare, en privat läkare, läkare på hälsovårdscentralen eller centralsjukhuset. Beroende på barnets problematik och omfattning görs bedömningen och en heltäckande rehabiliteringsplan via den kommunala hälsovårdscentralen eller via sjukhusets habiliteringsgrupp, centralsjukhusets foniatriska, barnneurologiska eller barnpsykiatriska enhet. På vilket sätt barnet sänds för ergoterapi och hur/var den förverkligas varierar i de olika kommunerna.

List av de SI skolade terapeuter som är SIPT behöriga.

Förverkligandet av terapin planeras utifrån den individuella bedömningen, barnets och omgivningens behov och möjligheter, i samarbete med föräldrarna och andra som samarbetar kring barnet. En central del i ergoterapin, då den följer den sensoriska integrationens referensram, är att handleda och anpassa omgivningen. Att förverkliga SI ( sensorisk integrations) terapi i sjukhusets regi, är ofta begränsad. I många kommuner erbjuds ergoterapiperioder av varierande längd, längre terapiperioder förverkligas vanligast genom köp tjänster från den privata sektorn.

Ergoterapi kan bekostas av;

  • FPA, om barnets problematik konstateras uppfylla kraven gällande grava handikapp
  • Hälsovårdscentralen/ sjukhuset; barnet kan få en betalningsförbindelse till en privat terapeut
  • Ibland kan även barnets försäkring täcka terapi.

Ytterligare uppgifter; SIPT, Sensory and Integration and Praxis test.