Metoder inom Ayres sensorisk integrations terapi, ASI®

Då barnet erhåller Ayres sensorisk integrations terapi (ASI-terapi) är det alltid fråga om medicinsk habilitering, oftast som ergoterapi, men ibland även som fysioterapi. Terapeuten ifråga måste vara utbildad inom SI teori och terapi metoden. En lista på de terapeuter som … Läs mer

Svårigheter inom sensorisk integration

Man talar om störningar då barnets svårigheter är sådana, att de hindrar barnet att klara av de dagliga handlingar som barnet skulle vilja klara av, borde klara av, eller enligt åldern förväntas klara av. Barnets livssituation, omgivningen och dess förväntningar … Läs mer

Sensomotorisk utvecling

Hur processering av sensomotorisk information påverkar barnets utveckling?  Barnets utveckling är en dynamisk process. Växelverkan mellan barnet, barnets omgivning och aktuell aktivitet är det centrala. Hur barnet kan bearbeta och utnyttja informationen som barnet får från sin kropp och omgivning, … Läs mer

Terminologin inom sensorisk integration

Sensorisk integration: Processering av sinnesintryck i det centrala nervsystemet, bl.a. sortering av sinnesintrycken till användbar form. Samarbetet mellan olika delar av nervsystemet, som möjliggör en effektiv växelverkan med omgivningen. Sensoriska integrationens teori, ASI-referensram: Den teori som utvecklades av doktor A. … Läs mer

SENSORISK INTEGRATION

Här hittar du information om sensorisk integration: begrepp, teori, terminologi, sensomotorisk utveckling, samt svårigheter med sensorisk processering. Bland tilläggsuppgifter hittar du litteraturtips. … Läs mer

Sensory Integration and Praxis Test™ (SIPT)

För att bedöma sensorisk integration och praxi används vanligen det standardiserade SIPT testet (Sensory Integration and Praxis Test). Ibland kan barnets utveckling och förmågor inte vara tillräckliga för att genomföra testet och då kan man använda en förkortad version. SIPT … Läs mer

Välkommen till hemsidan av SITY r.f.!

SITY r.f. förmedlar information om sensorisk integrationsteori och metod för behandling på nationell och internationell nivå, och organiserar utbildning inom området . Infobrochyrer för föräldrar och lärare hittas här, både på finska och svenska. … Läs mer

Hur kommer barnet vidare till en bedömning?

Barnet remitteras till ergo- och fysioterapin från rådgivning, skolläkare, en privat läkare, läkare på hälsovårdscentralen eller centralsjukhuset. Beroende på barnets problematik och omfattning görs bedömningen och en heltäckande rehabiliteringsplan via den kommunala hälsovårdscentralen eller via sjukhusets habiliteringsgrupp, centralsjukhusets foniatriska, barnneurologiska … Läs mer

BEGREPPET SENSORISK INTEGRATION INOM HABILITERING

Ayres Sensory Integration ® är ett skyddat registrerat varumärke. Inom habilitering hänvisar man alltid med termen Sensorisk Integration till den teori som grundar sig på doktor A. Jean Ayres arbete. I praktiken kan termens betydelse inom ergoterapi variera beroende på sammanhanget. … Läs mer